Op onze voorstellingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Impresariaat Kunsteducatie ‘UIT DE KUNST’ 
ALGEMENE VOORWAARDEN AFNEMERS SCHOOLVOORSTELLINGEN seizoen 2013-2014
 
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitvoeringen (waaronder mede begrepen voordrachten), waarvoor Uit de Kunst Impresariaat Kunsteducatie (hierna te noemen als Uit de Kunst) als contractant / organisator optreedt.
 
2.
Definities:
CONTRACT: een schriftelijke overeenkomst tussen Uit de Kunst en de uitvoerende(n) enerzijds en de afnemer anderzijds.
UITVOERENDE: degene die optreedt in een door Uit de Kunst geselecteerd c.q. (mede) samengesteld programma.
AFNEMER: degene die een door Uit de Kunst aangeboden programma laat uitvoeren.
CONTRACTANT / ORGANISATOR: Uit de Kunst.
 
3.
Het contract wordt door Uit de Kunst in tweevoud opgesteld. Eén set geldt voor de uitvoerende(n), de andere voor de afnemer. Uitvoerende(n) en afnemer tekenen voor akkoord en zenden één betreffend exemplaar retour aan Uit de Kunst. De overeenkomst wordt pas als bindend beschouwd wanneer genoemd retourexemplaar binnen acht dagen na de verzenddatum is terug ontvangen door Uit de Kunst.
 
4.
De afnemer verplicht zich de uitvoerende(n) volledig in de gelegenheid te stellen op genoemde plaats c.q. accommodatie, datum en tijd het overeengekomen programma uit te voeren en, behoudens het gestelde in Artikel 5c, de daartoe strekkende prijs binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te betalen.
 
5.
a. De afnemer verplicht zich alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de uitvoering optimaal te laten plaats vinden. Daartoe worden gerekend: inhoudelijke voorbereiding in de les, bereiding voor, tijdens en na de uitvoering, het zorgdragen voor een ambiance die past bij de uitvoering en voor het aanwezig zijn van de in het contract gevraagde faciliteiten c.q. voorzieningen.
b. De afnemer maakt het mogelijk dat de uitvoerende(n) ruimschoots op tijd toegang tot de uitvoeringsruimte kan (kunnen) krijgen, in verband met de noodzakelijke voorbereidingen. Als in het contract géén opbouwtijd is genoemd, geldt dat de ruimte een kwartier voor de overeengekomen aanvangstijd toegankelijk moet zijn.
c. De afnemer zal zich houden aan het toegestane maximaal aantal toeschouwers. Als dat wordt overschreden behoudt Uit de Kunst zich het recht voor de uitvoering(en) zonodig af te gelasten en alle daaruit voortvloeiende kosten bij de afnemer in rekening te brengen dan wel in voorkomende gevallen de uitkoopsom naar rato te verhogen.
 
6.                                     
a. Als de uitvoering niet plaats kan vinden als gevolg van overmacht is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Onder overmacht worden ondermeer verstaan:
ziekte van de kunstenaar, oorlog, epidemie, brand, overstroming, oproer, staking, nationale rouw- of feestdagen en soortgelijke omstandigheden, die redelijkerwijze een beroep op nakoming uitsluiten.
b. Als overigens sprake is van een moeilijk voorzienbare omstandigheid, die het geven van een uitvoering zeer bezwaarlijk maakt, zal door Uit de Kunst van geval tot geval worden geregeld, of en in hoeverre inhalen mogelijk is dan wel op andere wijze schadeloosstelling van de afnemer plaats kan vinden. In geval partijen het niet eens zijn over deze regeling is beroep bij het Bestuur van Uit de Kunst mogelijk.
7. 
Als door nalatigheid of enige andere reden, zonder dat er sprake is van overmacht of van een geval als bedoeld in Artikel 6b, (een) uitvoering(en) niet (kan) kunnen doorgaan, zal de in gebreke zijnde partij aansprakelijk zijn voor alle uit een en ander voortvloeiende schade.
8. 
Programma's die voor wat betreft samenstelling, vertaling of regie vanwege Uit de Kunst tot stand zijn gekomen, blijven krachtens auteursrecht uitsluitend eigendom van Uit de Kunst en mogen zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de directeur van Uit de Kunst of zijn plaatsvervanger niet schriftelijk of op film, video, cassette, foto of op welke andere wijze dan ook worden vastgelegd. Dat geldt zowel voor het geheel als voor fragmenten van het programma.
9. 
a. Als een uitvoering eenzijdig en om een niet als overmacht te kwalificeren doch wel
aanvaardbare reden door de uitvoerende(n) wordt geannuleerd, zal van geval tot geval door Uit de Kunst worden nagegaan in hoeverre de daardoor gedupeerde afnemer schadeloos kan worden gesteld, echter eerst nadat alle partijen niets hebben nagelaten om een inhaalmogelijkheid te bewerkstelligen. Als aanvaardbare redenen worden onder andere aangemerkt optredens in het buitenland of radio / tv -optredens.
b. Als een afnemer om soortgelijke redenen een uitvoering wenst te annuleren, zal ook
dit van geval tot geval met eenzelfde souplesse worden behandeld.
 
10.
Van deze Algemene Voorwaarden mag slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.
 
11.
Voor eventuele geschillen, voortkomend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht mede bevoegd.
 
12.
Uit de Kunst is niet aansprakelijk voor letsel c.q. andere schade (al dan niet door nalatigheid) die door de bij het opbouwen, het uitvoeren en afbreken van de bij het programma betrokken personen, wordt toegebracht aan personen en / of goederen van de afnemers.